Mi ĵus fortonis mian masto-sekvato-listo. Estas parto de mia afero: La Cifereca Jubileo. Mi forigis multajn aferojn (sekvatoj, blogoj, videoj ktp) ĉe la komenco de la jaro. En ĉi tiu kazo, mi simple forigis tiujn kiujn mi sekvis sed ne sekvis min.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!