Follow

Hodiaŭ mi partoprenis ĉe budo kie ni plivalorigis Esperanton. Ŝukcesetis. Sed estis varma. Mi nun estas en trajno kaj la klimatizilo estas bonega!

· SubwayTooter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!