Follow

@teisxeirajxoj Ĉu via stelo signifas ion? Mi esperas ke la formo signifas nian verdan stelon. Sed la koloroj? Ĉu la koloroj de la flago de via lando?

· SubwayTooter · 1 · 0 · 0

@teisxeirajxoj Kompreneble! Mi koljektis ke via postnomo estas el la Portugala. Sed la stelo konfuzis min... Mi supozis (por neniu kialo) ke la stelo ankaŭ bezonas stelon.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!